Załącznik do Uchwały NrXLI/278/06
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 14 czerwca 2006 .roku


STATUT
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W KROTOSZYNIE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie, zwany dalej "Zarządem" działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004, Nr 204, poz. 2086, z późniejszymi zmianami.),
 • ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
 • regulaminu organizacyjnego,
 • niniejszego Statutu
§ 2
 1. Zarząd obejmuje działalnością obszar Powiatu Krotoszyńskiego.
 2. Siedzibą Zarządu jest miasto Krotoszyn.
 3. Zarząd jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
§ 3

Do zakresu działania Zarządu należy wykonywanie:
 1. Zadań własnych powiatu;
 2. Zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych.
 3. Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat.
 4. Innych zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu, zarządzeniem Starosty oraz przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

§ 4

Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.
§ 5

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny.

ROZDZIAŁ III
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 6

Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

§ 7

Majątek Zarządu stanowi własność Powiatu i może być wykorzystywany tylko dla potrzeb związanych z działalnością Zarządu.

§ 8

Dochody i wydatki Zarządu realizowane są na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Przekształcenie lub likwidacja Zarządu może nastąpić na podstawie uchwały Rady Powiatu.
§ 10

Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Siedziba:
Powiatowy Zarząd Dróg
w Krotoszynie
ul. Transportowa 1
63-700 Krotoszyn

Kontakt:
tel,(fax): (62) 722-65-31
e-mail: biuro@pzdkrotoszyn.pl


Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie   |   63-700 Krotoszyn - ul. Transportowa 1
Copyright (c)2007 www.pzdkrotoszyn.pl   |   Design by Robjack s.c.